076-130 92 73 info@camillarudeberg.se

Vad är KBT?

KBT, kognitiv beteendeterapi, är ett samlingsnamn för många versioner av behandlingar som anpassats till olika typer av problematik. Gemensamt för dem alla är att man kartlägger vad det är i den nuvarande situationen som man behöver förändra för nå ett bättre mående. Tankar, känslor, tolkningar och handlingar som är roten till problem tydliggörs. En individuell behandlingsplan för att förändra och stegvis lära sig nya strategier skräddarsys. Allt sker i överenskommelse och samarbete mellan terapeut och klient.

Terapiformer inom KBT

Nedan hittar du information om ett antal terapiformer inom KBT.

ACT

ACT, Acceptment and Commitment Therapy, är en terapiform som är relativt ny och ingår i den så kallade ”tredje vågens beteendeterapi”. Det primära syftet för behandlingen är att identifiera vad man tycker är viktigt i livet och hur man närmar sig detta genom ändrade beteenden, tankar och känslor. Man ökar den psykologiska flexibiliteten och utvecklar i det den beteenderepertoar av funktionella beteenden som leder riktningen mot och möjliggör det liv som man vill leva.

ACT används också i arbetslivet i olika sammanhang för att förebygga stress och psykisk ohälsa. I dessa fall står ACT för Acceptance Commitment Training för att tydliggöra att det inte handlar om psykoterapeutisk behandling.

DBT

DBT, dialektisk beteendeterapi, är en terapiform som utvecklades för klienter med emotionell instabil personlighetsstörning (IPS) eller borderline personlighetsstörning där upprepade suicidhandlingar och självskadebeteende ingick i problembilden. Svårigheten att reglera känslor är huvudorsaken till problematiken.

DBT bygger på en sammansättning av KBT-tekniker med tillägget för mindfulness, medveten närvaro. Medveten närvaro har inspirerats av zenbuddhistisk filosofi och anpassats till tekniker som fungerar som självständiga övningar i behandlingen men också som en bas för samtliga färdigheter i DBT.

I DBT lär man ut tekniker för medveten närvaro, hantera kriser, sociala färdigheter och känsloreglering vilket är generellt för alla klienter. I det individuella arbetet skräddarsyr man behovet av vilka färdigheter man har fokus på utifrån den specifika problembilden. Genom ökade färdigheter och insikter om beteendemönster som är destruktiva avtar suicidhandlingar och självskadebeteende. Konstruktiva färdigheter för att hantera problem ökar och möjligheterna att medvetet välja vägar som leder till ett meningsfullt liv blir nåbart.

DBT har även anpassats till annan problematik som missbruk, depression, aggressions -och misshandelsproblematik, ätstörningar och posttraumatisk stress.

MI

I motiverande samtal (Motivational Interviewing) utvecklades från början för att behandla alkoholproblem men används idag för många olika livsstilsrelaterade problem. MI som arbetsmetod ligger närmare rådgivning än psykoterapi och används ofta innan klienten bestämmer sig för att gå vidare med en målinriktad behandlingsform.

Klientens egen ambivalens angående exempelvis sitt missbruk ses som ett första steg mot förändringsprocess att fånga upp. Terapeutens roll är att hjälpa patienten att kartlägga ambivalensen genom ett utforskande förhållningssätt med öppna frågor. Andra viktiga principer i behandlingen är att inte argumentera om klienten visar sig ovillig och ointresserad av förändring. Terapeutens roll blir då att undersöka anledningen till detta utan att vara värderande och vägledande. Det är hela tiden klientens egna formuleringar och reflektioner som ska leda förändringsprocessen framåt. Ytterligare en viktig intervention i MI är att stärka klientens tro på sin egen förmåga och möjlighet till förändring.

Parterapi, IBCT och DBT för The High Conflict Couple

Parterapin skräddarsys utifrån parets unika behov och baseras på KBT-tekniker. Man har individuella samtal där det enskilda perspektivet blir belyst och gemensamma samtal där man fogar samman de enskilda perspektiven och behoven som tydliggörs för att nå en gemensam plan för en fungerande relation.

IBCT, Integrative Behavioral Couple Therapy, är en vetenskapligt beprövad terapimetod för par som kan användas för att belysa och vända negativ kommunikation till positiv, uttrycka känslor och behov, lyssna på varandra, träna på konfliktlösning och ge och ta kritik och uppskattning.

DBT används med fördel för par med ofta förekommande intensiva konflikter. Här används ett flertal av de tekniker som används vid dialektisk beteende terapi. Validering är ett användbart verktyg från DBT för att öka kommunikationsfärdigheter. Det fokuserar på hur du lyssnar och hur man visar att man förstår den andres perspektiv utan att man för den skull behöver hålla med. Ett annat verktyg är att man kartlägger konfliktsituationer där var och en i lugn och ro beskriver sina tankar, känslor och tolkningar. Sedan går man gemensamt igenom vad man kunde gjort annorlunda för undvika konflikten och för att göra sig förstådd för sin partner. Terapeuten lotsar paret igenom arbetet och bidrar med förslag, klarläggande och råd i processen.

Mindfulness

Mindfulness, medveten närvaro, har blivit vida spritt på senare år och praktiseras och erbjuds av många olika instanser som ett verktyg för att bland annat motverka stress. Genom relativt små medel av medveten närvaro går det att minska sin stress utan att göra några större yttre förändringar. Man måste dock träna upp sin förmåga till att bli medvetet närvarande. Viktiga hållpunkter är att göra en sak i taget, uppmärksamma sina känslor och låta dem finnas utan att nödvändigtvis agera på dem, uppmärksamma andning och kroppens signaler och uppmärksamma stressbeteenden.

Medveten närvaro kan användas som verktyg för att uppmärksamma och hantera sina känslor och uppmärksamma och förbättra sina relationer till partner, barn, vänner eller andra viktiga personer.

Schematerapi

Schematerapi är en vidareutveckling av KBT men har också påverkats av andra teorier som anknytningsteori och gestaltterapi. I schematerapi arbetar man med att identifiera, förstå och förändra negativa livsteman som styrt oss sen barnsben. Negativa livsteman visar sig som långvariga destruktiva mönster. Dessa mönster är ofta förödande för kärleksrelationer men kan även påverka andra relationer och andra viktiga områden i livet som vårt arbetsliv.

Då du identifierat dina livsteman är nästa steg att arbeta mot förändring, sluta leva som du lärt dig, bryta gamla mönster och istället leva som du vill och väljer.